[SK-01] Quy trình đào tạo tiếng Han > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SK-01] Quy trình đào tạo tiếng Han

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 331회 작성일 23-01-07 15:29

본문

SJ-01 Quy trình đào tạo tiếng HanNo

Link

Title

A


 자음

B


 모음

01

SK-01-01

 안녕하세요. 저는 김민우입니다. 

02

SK-01-02

 나는 지금 내 사무실에 있어요.

03

SK-01-03

 나는 그냥 배가 고파요. 

04

SK-01-04

 오늘 정말 추워요. 

05

SK-01-05

 그는 회원이 아닙니다. 

06

SK-01-06

 나는 어제 매우 즐거웠어요.

07

SK-01-07

 민우와 나는 친한 친구입니다. 

08

SK-01-08

 나는 노래하고 춤을 춥니다. 

09

SK-01-09

 당신은 운동을 좋아합니까? 

10

SK-01-10

 나는 회사에서 상을 받았습니다. 


No

Link

Title

11

 SK-01-11

 

12

 SK-01-12

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 


END


 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색