[SV01-001] Xin chào. Tôi là Kim MinWoo > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-001] Xin chào. Tôi là Kim MinWoo

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 178회 작성일 22-07-17 23:46

본문

[SV01-001] 

안녕하세요. 저는 김민우예요. 

Xin chào. Tôi là Kim MinWoo 
/// Luyện nói 1.  

001.

안녕하세요, 저는 김민우예요. 저는 회사원이에요. 


Xin chào, Tôi là Kim MinWoo. Tôi là nhân viên Công ty.

 002. 

안녕하세요, 저는 투이예요. 영어 선생님이에요. 만나서 반갑습니다.


Xin chào. Tôi là Thúy. Tôi là giáo viên tiếng Anh. Rất vui được gặp bạn. 
003.

저도 만나서 반갑습니다.


Tôi cũng rất vui được gặp bạn. 
/// Luyện nói 2.  

004. 

저는 투이입니다. 


Tôi là Thúy.
005.

저는 선생님입니다.


Tôi là giáo viên. 
006.

저도 만나서 반가워요.


Tôi cũng rất vui được gặp bạn. 
/// Luyện nói 3. 

007.

저는 스미스예요. 저는 미국인이에요. 


Tôi là Smith. Tôi là người Mỹ 
008.

당신은 미스 민이군요. 당신은 베트남 사람이네요.


Bạn là Miss Minh. Bạn là người Việt Nam. 
009.

그녀는 메리예요. 그녀는 캐나다인이에요.


Cô ấy là Mary. Cô ấy là người Canada 
010.

우리는 연구원들이에요. 우리는 호주 사람들이에요.Chúng tôi là nhà nghiên cứu. Chúng tôi là người Úc  
/// Luyện nói 4  

011.

저는 한국인이에요.

Tôi là người Hàn Quốc. 
012.

저는 베트남인이에요.  


Tôi là người Việt Nam.
013.

만나게 되어 기뻐요.


Rất vui được gặp bạn. 
014.

우리들은 학생들이에요.


Chúng tôi là học sinh. 
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색