[SV01-011] 나는 꽃병을 깨지 않았어요. > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-011] 나는 꽃병을 깨지 않았어요.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 311회 작성일 23-01-15 04:21

본문

SV01-011  

나는 꽃병을 깨지 않았어요. 

私は花瓶を壊してないです。 

/// 회화  

A

 

Ai đã làm vỡ bình hoa vậy? 

B

 

Không phải tôi. Tôi không làm vỡ bình hoa. 

A

 

Có thật không?  

B

 

Vâng. Tôi chưa từng đi vào căn phòng đó. 
/// 말하기  1  

​001. 

 

누가 꽃병을 깨뜨렸어요? 

 


 


 

 Ai đã làm vỡ bình hoa vậy?
002.

 

나는 아니에요.  나는 꽃병을 깨지 않았어요. 

 

 

  

Không phải tôi. Tôi không làm vỡ bình hoa. 
003.

 

정말이에요? 

  


 

Có thật không?  
004.

 

네. 나는 그방에 들어간 적이 없어요.  

  

 

Vâng. Tôi chưa từng đi vào căn phòng đó. 

/// 말하기 2 

005.

 

누가 내 치즈를 먹었어요?  

 

 

 

  

 

Ai đã ăn phô mai của tôi vậy? 
006.

 

누가 내 옷을 세탁했어요? 

 

  

 

 

 

Ai đã giặt áo của tôi vậy? 
007.

 

누가 이 요리를 했어요? 

 

   

 

  

 

Ai đã nấu món này vậy? 
008.

 

제가 그 요리를 했어요.

  

  

 

Tôi đã nấu món đó. 
009. 

 

저는 그 음식을 먹지 않았어요. 

 

 

 

  

 

Tôi đã không ăn món ăn đó. 
010.

 

저는 베트남 요리를 좋아해요. 

 

  

 

  

 

Tôi thích món ăn Việt Nam. 
END


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색