[SV01-010] Tôi đã được nhận thưởng ở Công ty. > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-010] Tôi đã được nhận thưởng ở Công ty.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 253회 작성일 22-12-01 15:53

본문

[SV01-010]

나는 회사에서 상을 받았습니다. 

Tôi đã được nhận thưởng ở Công ty.


/// Trọng tâm của bài: Nói về thì quá khứ

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001.

나는 회사로부터 상을 받았습니다.  


Tôi đã được nhận thưởng từ Công ty. 
002.

축하합니다. 당신은 정말 열심히 일했습니다.  


Chúc mừng bạn. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ.
003.

고마워요.  오늘밤 같이 저녁 먹어요. 내가 저녁을 살게요.  


Cảm ơn bạn. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Tôi sẽ đãi bữa tối.
004.

정말요? 좋아요. 


Thật à? Thích quá.
/// Luyện nói 2

005.

나는 어제 편지 한 장을 받았어요.  


Hôm qua tôi đã nhận được một bức thư.
006.

그들은 열심히 일했어요.


Họ đã làm việc chăm chỉ.
/// Luyện nói 3.

007.

저는 제 친구들을 초대했어요. 


Tôi đã mời các bạn của tôi.
008.

저는 제 일을 많이 사랑했어요. 


Tôi đã rất yêu công việc của mình.
009.

전 피자를 주문했어요. 


Tôi đã gọi pizza.
010.

투이는 공부를 열심해 했어요. 


Thúy đã học hành chăm chỉ.
011.

오늘 밤 같이 저녁 먹어요. 내가 살게요. 


Tối nay cùng ăn cơm nhé. Tôi sẽ đãi. 
/// Luyện nói 4.  

012.

투이가 상을 받았어요. 


Thúy đã được nhận thưởng.
013.

그들이 나무 한 그루를 심었습니다. 


Họ đã trồng một cái cây.
014.

제가 점심 사 줄게요. 


Tôi sẽ mua bữa trưa cho bạn
015. 

제가 질문이 하나 있었어요. 


Tôi đã có một câu hỏi.
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색