[SV01-005] Anh ấy không phải là hội viên. > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-005] Anh ấy không phải là hội viên.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 169회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SV01-005] 

그는 회원이 아닙니다. 

Anh ấy không phải là hội viên. 


/// Tình huống: Hội viên

/// Luyện nói 1 

001.

민우씨는 여기 회원인가요?  


MinWoo là hội viên ở đây à?
002.

아니요. 그의 이름이 여기 없어요. 그는 회원이 아닙니다. 


Không. Tên của anh ấy không có ở đây. Anh ấy không phải là hội viên.
003.

그렇군요. 투이씨는요? 


Vậy à. Vậy còn Thúy thì sao?
004.

그녀의 이름도 여기 없어요. 투이씨도 이곳의 회원이 아닙니다.


Tên của cô ấy cũng không có ở đây. Thúy cũng không phải hội viên ở đây.
/// Luyện nói 2 

005.

그의 자동차는 여기 없어요. 


Xe hơi của anh ấy không có ở đây.
006.

그녀의 고양이는 여기 없습니다. 


Mèo của cô ấy không có ở đây.
007.

민우씨는 여기 회원이 아니에요.


MinWoo không phải là hội viên ở đây.
/// Luyện nói 3

008.

씨는 여기 회원인가요? 


MinWoo là hội viên ở đây à?
009.

투이씨도 여기 회원인가요?  


Thúy cũng là hội viên ở đây à?
/// Luyện nói 4

010.

지우씨는 여기 학생인가요?  


Diệu là học sinh ở đây à?
011.

미스 김은 여기 인턴인가요?  


Cô Kim là thực tập sinh ở đây à?
012.

그녀의 전화번호가 여기 있나요? 


Số điện thoại của cô ấy có ở đây không?
013.

그녀의 이름은 리스트에 없어요. 


Tên của cô ấy không có trong danh sách
014.

지우씨는 이곳의 학생이 아니에요.  


Diệu không phải là học sinh ở đây
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색