[SV01-004] Hôm nay thật sự rất lạnh. > BASIC VIETNAMESE MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

BASIC VIETNAMESE

BASIC VIETNAMESE HOME


Đào tạo tiếng Việt cơ bản.

[SV01-004] Hôm nay thật sự rất lạnh.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 192회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SV01-004] 

오늘 정말 추워요.  

Hôm nay thật sự rất lạnh.  


///Tình huống: Thứ, ngày

/// (Hội thoại) Luyện nói 1  

001.

오늘 무슨 요일이에요? 


Hôm nay là thứ mấy? 
002.

목요일이에요.  


Thứ 5
003.

이 스카프 가져가요. 오늘 정말 추워요. 


Hãy mang khăn này đi. Hôm nay thật sự rất lạnh.
004.

고마워요. 나중에 봐요.   


Cảm ơn bạn. Gặp bạn sau nhé.
/// Luyện nói 2

005.

오늘은 화요일이에요. 


Hôm nay là thứ 3.
006.

지금은 4시 정각이에요. 


Bây giờ là 4 giờ đúng.
007.

오늘은 덥고 건조하네요. 


Hôm nay trời nóng và hanh khô.
/// Luyện nói 3

008.

오늘은 무슨 요일이에요? 


Hôm nay là thứ mấy?
009.

오늘 몇월 몇일이에요? 


Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?
010.

이 스카프 가져가세요.  


Hãy mang khăn này đi.
011.

이 우산을 가져가세요. 


Hãy mang ô này đi.
012.

저녁에 만나요. 


Hẹn gặp bạn vào buổi tối.
/// Luyện nói 4

013.

오늘은 월요일이에요. 


Hôm nay là thứ 2.
014.

지금은 오후 3시이에요. 


Bây giờ là 3 giờ chiều.
015.

지금은 1시 15분이에요. 


Bây giờ là 1 giờ 15 phút. 

016.

오늘은 비가 내리는 날씨네요. 


Hôm nay là ngày mưa.
017.

오늘은 안개가 끼고 흐린 날씨예요.  


Hôm nay là ngày nhiều sương và trời âm u.
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

BASIC VIETNAMESE 목록

게시물 검색