[SJ_00_02] Katakanaの練習 > TIẾNG NHẬT CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Nhật cơ bản.  

[SJ_00_02] Katakanaの練習

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 366회 작성일 23-01-05 02:10

본문

katakanaの練習 


5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852190_0193.PNG
5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852190_3299.PNG
5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852190_748.PNG
5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852191_0161.PNG
5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852191_3008.PNG
5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852191_6023.PNG
5126108619ccfb9e938f01f96d1e3eab_1672852191_9007.PNG
 

[이 게시물은 administrator1님에 의해 2023-01-07 01:58:32 일본어 레벨1에서 복사 됨]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 13 / 1 page

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN 목록

게시물 검색