[SH-01-10] 나는 회사에서 상을 받았습니다. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-10] 나는 회사에서 상을 받았습니다.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 389회 작성일 22-12-01 15:53

본문

[SH-01-10]

Tôi đã được nhận thưởng ở Công ty

나는 회사에서 상을 받았습니다.


/// Trọng tâm của bài: Nói về thì quá khứ

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001.

Tôi đã được nhận thưởng từ Công ty 


나는 회사로부터 상을 받았습니다. 
002.

Chúc mừng bạn. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ


축하합니다. 당신은 정말 열심히 일했습니다. 
003.

Cảm ơn bạn. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Tôi sẽ đãi bữa tối


고마워요.  오늘밤 같이 저녁 먹어요. 내가 저녁을 살게요. 
004.

Thật à? Thích quá


정말요? 좋아요. 
/// Luyện nói 2

005.

Hôm qua tôi đã nhận được một bức thư


나는 어제 편지 한 장을 받았어요. 
006.

Họ đã làm việc chăm chỉ


그들은 열심히 일했어요.
/// Luyện nói 3.

007.

Tôi đã mời các bạn của tôi


저는 제 친구들을 초대했어요.
008.

Tôi đã rất yêu công việc của mình


저는 제 일을 많이 사랑했어요.
009.

Tôi đã gọi pizza


전 피자를 주문했어요.
010.

Thúy đã học hành chăm chỉ


투이는 공부를 열심해 했어요.
011.

Tối nay cùng ăn cơm nhé. Tôi sẽ đãi 


오늘 밤 같이 저녁 먹어요. 내가 살게요.

/// Luyện nói 4. 

012.

Thúy đã được nhận thưởng


투이가 상을 받았어요.
013.

Họ đã trồng một cái cây


그들이 나무 한 그루를 심었습니다.
014.

Tôi sẽ mua bữa trưa cho bạn


제가 점심 사 줄게요.

015.

Tôi đã có một câu hỏi


제가 질문이 하나 있었어요. 

END

첨부파일

  • SH01-010.mp3 (570.8K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-12-01 15:53:20

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색