[SH-01-07] 민우와 나는 친한 친구입니다. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-07] 민우와 나는 친한 친구입니다.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 393회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH-01-07]

MinWoo và tôi là bạn thân

민우와 나는 친한 친구입니다.


/// Tình huống: Bạn bè 

/// Luyện nói 1 (Hội thoại) 

001. 

Bạn có biết MinWoo không?


당신은 민우씨를 알아요? 
002.

Đương nhiên rồi. MinWoo và tôi là bạn thân


물론이에요. 민우씨 하고 나는 친한 친구입니다.
003.

Tôi và MinWoo làm cùng công ty


나는 민우씨와 같은 회사에서 일합니다.
004.

Thật sự rất vui.


정말 반가워요. 
/// Luyện nói 2

005.

MinWoo và Thúy là hàng xóm


민우씨와 투이씨는 이웃이에요.
006.

Họ là đồng nghiệp của tôi


그들은 저의 직장 동료들이에요.
007.

Chúng tôi là cầu thủ bóng đá


우리들은 축구 선수들입니다. 
/// 말하기3. 

008.

MinWoo, Thúy và Minh là bạn của nhau


민우, 투이 그리고 민씨는 친구 사이예요. 
009.

Thúy và tôi là bạn của nhau


투이와 저는 친한 친구 사이예요.
010. 

Hổ và sư tử là những động vật hung dữ.


호랑이와 사자는 사나운 동물입니다.
/// Luyện nói 4. 

011.

Thúy và Minh là những ca sĩ nổi tiếng


투이씨와 민씨는 유명한 가수들이에요.
012.

Những quyển sách kia rất đắt


저 책들은 매우 비싸요.
013.

Những bông hoa này thật đẹp


이 꽃들은 정말 아름답네요.
014.

Những bài hát của họ đều rất được yêu thích


그들의 노래들은 모두 인기가 많죠.

END

첨부파일

  • SH01-007.mp3 (549.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:24:44

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색