[SH-01-05] 그는 회원이 아닙니다. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-05] 그는 회원이 아닙니다.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 201회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH-01-05] 

Anh ấy không phải là hội viên. 

그는 회원이 아닙니다. 


/// Tình huống: Hội viên

/// Luyện nói 1 

001.

MinWoo là hội viên ở đây à?


민우씨는 여기 회원인가요? 
002.

Không. Tên của anh ấy không có ở đây. Anh ấy không phải là hội viên.


아니요. 그의 이름이 여기 없어요. 그는 회원이 아닙니다.
003.

Vậy à. Vậy còn Thúy thì sao?


그렇군요. 투이씨는요?
004.

Tên của cô ấy cũng không có ở đây. Thúy cũng không phải hội viên ở đây.


그녀의 이름도 여기 없어요. 투이씨도 이곳의 회원이 아닙니다.
/// Luyện nói 2 

005.

Xe hơi của anh ấy không có ở đây.


그의 자동차는 여기 없어요.
006.

Mèo của cô ấy không có ở đây.


그녀의 고양이는 여기 없습니다.
007.

MinWoo không phải là hội viên ở đây.


민우씨는 여기 회원이 아니에요.
/// Luyện nói 3

008.

MinWoo là hội viên ở đây à?


씨는 여기 회원인가요?


009.

Thúy cũng là hội viên ở đây à?


투이씨도 여기 회원인가요? 
/// Luyện nói 4

010.

Diệu là học sinh ở đây à?


지우씨는 여기 학생인가요? 
011.

Cô Kim là thực tập sinh ở đây à?


미스 김은 여기 인턴인가요? 
012.

Số điện thoại của cô ấy có ở đây không?


그녀의 전화번호가 여기 있나요?
013.

Tên của cô ấy không có trong danh sách


그녀의 이름은 리스트에 없어요.
014.

Diệu không phải là học sinh ở đây


지우씨는 이곳의 학생이 아니에요. 
END

첨부파일

  • SH01-005.mp3 (540.8K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:20:13

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색