[SH-01-04] 오늘 정말 추워요. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-04] 오늘 정말 추워요.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 173회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH-01-04] 

Hôm nay thật sự rất lạnh. 

오늘 정말 추워요. 


///Tình huống: Thứ, ngày

/// (Hội thoại) Luyện nói 1  

001.

Hôm nay là thứ mấy?


오늘 무슨 요일이에요?
002.

Thứ 5


목요일이에요. 
003.

Hãy mang khăn này đi. Hôm nay thật sự rất lạnh.


이 스카프 가져가요. 오늘 정말 추워요.
004.

Cảm ơn bạn. Gặp bạn sau nhé.


고마워요. 나중에 봐요.  
/// Luyện nói 2

005.

Hôm nay là thứ 3.


오늘은 화요일이에요.
006.

Bây giờ là 4 giờ đúng.


지금은 4시 정각이에요.
007.

Hôm nay trời nóng và hanh khô.


오늘은 덥고 건조하네요.
/// Luyện nói 3

008.

Hôm nay là thứ mấy?


오늘은 무슨 요일이에요?
009.

Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?


오늘 몇월 몇일이에요?
010.

Hãy mang khăn này đi


이 스카프 가져가세요. 
011.

Hãy mang ô này đi


이 우산을 가져가세요.
013.

Hẹn gặp bạn vào buổi tối.


저녁에 만나요. 
/// Luyện nói 4

014.

Hôm nay là thứ 2.


오늘은 월요일이에요.
015.

Bây giờ là 3 giờ chiều.


지금은 오후 3시이에요.
016.

Bây giờ là 1 giờ 15 phút.


지금은 1시 15분이에요. 

017.

Hôm nay là ngày mưa


오늘은 비가 내리는 날씨네요.
019.

Hôm nay là ngày nhiều sương và trời âm u.


오늘은 안개가 끼고 흐린 날씨예요. 
END

첨부파일

  • SH01-004.mp3 (536.5K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:17:54

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색