[SH-01-03] 나는 그냥 배가 고파요. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-03] 나는 그냥 배가 고파요.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 160회 작성일 22-08-10 02:05

본문

[SH-01-03]

Bây giờ tôi chỉ đang đói bụng thôi 

나는 그냥 지금 배가 고파요. 


/// Tình huống: Tâm trạng

/// Luyện nói 1 

001.

Thúy có khỏe không?


투이씨 잘 지내나요?
002.

Vâng. Tôi khỏe.


네. 저는 잘 지내요.
003.

Trông bạn có vẻ mệt.


당신은 피곤해 보여요. 
004.

Không sao. Tôi chỉ đang đói bụng nên vậy thôi. 


괜찮아요.  나는 그냥 배가 고파서 그래요. 
///  Luyện nói 2.

005. 

Bạn đói bụng à?


당신은 배가 고픈가요?
006.

Bạn buồn ngủ à?


당신은 졸린가요?
007.

Tôi chỉ đang mệt một chút thôi


나는 그냥 조금 피곤할 뿐이에요.
/// Luyện nói 3.

008. 

Tôi đã rất tức giận


전 화가 났어요.
009.

Tôi rất hạnh phúc


그는 행복해요.
010.

Cô ấy đã rất căng thẳng.


그녀는 긴장했어요.
011.

Anh ấy đang mệt mỏi


그는 지쳐 있어요.
012.

Họ đang khát nước.


그들은 목이 말라요.
/// Luyện nói 4.

013. 

Tôi không nghĩ như vậy.


나는 그렇게 생각하지 않아요.
014.

Đừng lo lắng.


걱정 하지 마세요. 
/// Luyện nói 5.

015. 

Bạn mệt à? 


당신은 피곤한가요?
016.

Bạn của bạn đã rất căng thẳng à?


당신 친구는 긴장했나요?
017.

Anh ấy trong rất giàu tình cảm.


그는 다정해 보여요.
018.

Trông anh ấy có vẻ hơi mệt.


그는 조금 피곤해 보여요. 
019.

Anh ấy đang tức giận một chút.


그는 조금 화가 나 있어요.
020.

Cô ấy đang hơi căng thẳng


그녀는 조금 긴장하고 있어요. 
END

첨부파일


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색