[SH-01-02] 나는 지금 내 오피스에 있어요. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-02] 나는 지금 내 오피스에 있어요.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 106회 작성일 22-07-17 23:58

본문

[SH-01-02]

Bây giờ tôi đang ở văn phòng của tôi. 

나는 지금 내 오피스에 있어요.


/// Trọng tâm của bài: Nói về vị trí

/// Luyện nói 1 

001. 

Chào MinWoo? Bạn đang ở đâu?


안녕하세요민우씨당신은 지금 어디 있어요?
002.

Bây giờ tôi đang ở văn phòng của tôi.


나는 지금 오피스에 있어요. 
003.

Tôi đang ở trước tòa văn phòng của bạn.


나는 당신 사무실 건물 앞에 있어요.
004.

Tôi ghé vào một chút có được không?


내가 잠깐 들려도 될까?
005.

Đương nhiên rồi. Văn phòng của tôi ở tầng 3.


당연하지요. 내 사무실은 3층에 있어요.

 /// Luyện nói 2.

006. 

Điện thoại của bạn ở trên bàn


당신의 전화기는 탁자 위에 있어요. 
007.

Túi của bạn ở dưới bàn.


당신의 가방은 탁자 아래에 있어요. 
008.

Túi của bạn ở giữa bàn và ghế.


신의 가방이 탁자와 의자 사이에 있네요. 
009.

Túi của bạn ở phía sau bàn.


당신의 가방이 탁자 뒤에 있군요.
010.

Bàn ở bên cạnh cửa sổ


탁자는 창문 옆에 있어요. 
011.

Bàn ở trước giường.


탁자는 침대 앞에 있어요. 
/// Luyện nói 3

012. 

Bây giờ bạn đang ở đâu?


당신은 지금 어디에 있어요?
013.

Tôi ghé vào một chút được không?


내가 잠깐 들려도 될까?
014.

Đương nhiên rồi


물론이에요.
/// Luyện nói 4

015.

Tôi đang ở trong nhà vệ sinh


지금 화장실에 있어요.
016.

Xe ô tô của tôi đang ở ngày trước tòa nhà này.


차가 건물 바로 앞에 있습니다. 
017.

Phòng của tôi ở tầng 6.


방은 6층에 있어요.
018.

Tôi đang ở phòng khách


지금 거실에 있어요.
019.

Nhà của tôi ở tầng 1.


집은 1층에 있어요.
020.

Thúy đang ở văn phòng của cô ấy.


투이씨는 지금 자기 사무실에 있어요. 
END

첨부파일

  • SH01-002.mp3 (719.1K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:12:49

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색