[SH-01-01] 안녕하세요. 저는 김민우이에요. > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[SH-01-01] 안녕하세요. 저는 김민우이에요.

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 111회 작성일 22-07-17 23:46

본문

[SH01-001] 

Xin chào. Tôi là Kim MinWoo

안녕하세요. 저는 김민우예요. 
/// Luyện nói 1.  

001.

Xin chào, Tôi là Kim MinWoo. Tôi là nhân viên Công ty.


안녕하세요, 저는 김민우예요. 저는 회사원이에요.

 002. 

Xin chào. Tôi là Thúy. Tôi là giáo viên tiếng Anh. Rất vui được gặp bạn.


안녕하세요, 저는 투이예요. 영어 선생님이에요. 만나서 반갑습니다.
003.

Tôi cũng rất vui được gặp bạn.


저도 만나서 반갑습니다.
/// Luyện nói 2.  


004.

Tôi là Thúy.


저는 투이입니다.
005.

Tôi là giáo viên.


저는 선생님입니다.
006.

Tôi cũng rất vui được gặp bạn.


저도 만나서 반가워요.

/// Luyện nói 3.

007.

Tôi là Smith. Tôi là người Mỹ


저는 스미스예요. 저는 미국인이에요.
008.

Bạn là Miss Minh. Bạn là người Việt Nam.


당신은 미스 민이군요. 당신은 베트남 사람이네요.
009.

Cô ấy là Mary. Cô ấy là người Canada


그녀는 메리예요. 그녀는 캐나다인이에요.
010.

Chúng tôi là nhà nghiên cứu. Chúng tôi là người Úc 

 

우리는 연구원들이에요. 우리는 호주 사람들이에요.
/// Luyện nói 4  

011.

Tôi là người Hàn Quốc.


저는 한국인이에요.
012.

Tôi là người Việt Nam.


저는 베트남인이에요. 
013.

Rất vui được gặp bạn. 


만나게 되어 기뻐요.
014.

Chúng tôi là học sinh.


우리들은 학생들이에요.
END

첨부파일

  • SH01-001.mp3 (553.3K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-29 12:10:07

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색