[M-001] MV 아이유 - 드라마 > TIẾNG HÀN CƠ BẢN MIRINAE EDUCATION CONSULTING

본문 바로가기

TIẾNG HÀN CƠ BẢN

TIẾNG HÀN CƠ BẢN HOME


Đào tạo tiếng Hàn cơ bản This is a group for basic Korean study.

[M-001] MV 아이유 - 드라마

페이지 정보

작성자 subadmin02 댓글 0건 조회 197회 작성일 22-06-28 13:58

본문

[M-001] 음악듣기 001

가수 : 아이유

제목 : 드라마. 


저작권에 따라 음원 유투브 주소를 링크합니다.

저작권에 따라 가사및 번역본을 게재하지 않습니다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12 / 1 page

TIẾNG HÀN CƠ BẢN 목록

게시물 검색